Аспірантура

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
з яких ведеться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в

ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Галузь наук Спеціальність Ліцензійний
обсяг (осіб)
15 - Автоматизація та приладобудування 151 - Автоматизація та комп’ютерні-інтегровані технології 5


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до ОНАХТ 2021 http://pk.onaft.edu.ua/_pravila.html (Додаток 9).

Особи, які бажають вступити до аспірантури подають на ім′я ректора академії такі документи:

1) заяву на ім’я ректора академії, із зазначенням спеціальності (освітньо-наукової програми), кафедри, інституту, форми навчання та джерел фінансування. У заяві вступник особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ОНАХТ у 2021 р.;

2) особовий листок з обліку кадрів (з фотографією 3×4 см, паспортними даними), завірений відділом кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності);

3) копію диплома державного зразка магістра або спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), копію додатка до нього, (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію визнаного диплома);

4) 2 копії документа, що посвідчує особу та 2 копії картки фізичної особи – платника податків, копію військового квітка або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для військовозобозав'них);

5) список і оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією ОНАХТ) копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

6) медичну довідку про стан здоров’я (форма 086-о);

7) реферат з дослідною пропозицією або досягненням з обраної спеціальності з рецензію передбачуваного наукового керівника;

8) висновок передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з вступником до аспірантури, якій візує завідувач кафедри;

9) чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

10) рекомендацію ради факультету для випускників магістратури поточного року (за наявності) з завіреним підписом декана факультету;

12) оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією ОНАХТ) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності) здобутих при навчанні в магістратурі (на ОКР «Спеціаліст»);

13) подання в аспірантуру від закладу вищої освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

14) дійсній сертифікат про складання тестів для англійської мови TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсній сертифікат TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійснім сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності).

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

Прийом документів до докторантури та аспірантури здійснюється щорічно з 01 липня до 14 липня.

Вступні випробування до аспірантури - з 27 липня 2021 року:

Програма вступного іспиту з іноземних мов

Програма вступного іспиту зі спец. 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології"

Зразок списку навчально-методичних та наукових праць

Вимоги до оформлення дослідної пропозиції

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та яка зазначена в їх дипломі магістра(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Програма додаткового вступного іспиту

Початок занять з 1 вересня 2021 року.

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування

Рейтинг, затверджено на засіданні ПК протокол №45 від 13.08.2018 р.

Наказ про зарахування на навчання до аспірантури №643-03 від 15.08.2019 р.

Наказ про зарахування на навчання до аспірантури №650-03 від 16.08.2019 р.

Порядок підготовки докторів філософії в ОНАХТ

Наказ про введення в дію Порядку підготовки докторів філософії в ОНАХТ

За довідками звертатися за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Одеська національна академія харчових технологій, відділ аспірантури і докторанури, кімн. А-304a.

е-mail: aspirantura.onaft@gmail.com

Контактні телефони: (048) 712-41-56, факс (048) 725-32-84.